News

Het Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg (door de Geïntegreerde zorg cel)

Sinds enkele jaren wordt er in België veel aandacht besteed aan de aanpak van de uitdagingen in ons gezondheidszorgsysteem, zowel op vlak van zorg en welzijn en in het bijzonder de evolutie van de organisatie van het zorgaanbod.

Geïntegreerde zorg zou een antwoord kunnen bieden voor de toekomstige organisatie van de zorg, gezien deze berust op principes van populatiemanagement en op een coördinatie van zorg over verschillende niveaus heen. De nadruk ligt op het bieden van een naadloze patiëntenervaring in het hele zorgcontinuüm (bv. preventie, behandeling, ziektemanagement, levenseindezorg...) door hem als voornaamste partner te betrekken in zijn zorgproces en in te spelen op zijn biopsychosociale behoeften. BelRAI werd hiervoor ontwikkeld, om de behoeften van de persoon in kaart te brengen.

In 2015 werd een interfederaal plan voor chronisch zieken goedgekeurd door de interministeriële conferentie, bestaande uit de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en van de federale overheid. Dankzij dit plan hebben we 12 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg kunnen ontwikkelen die over het hele land zijn verspreid. Vandaag zijn er echter bijkomende vragen opgedoken en is er nog steeds geen gemeenschappelijk kader, gezien het grote aantal initiatieven dat zowel internationaal als in België is ontwikkeld.

In 2022 vertrokken we daarom vanuit het idee om een Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg (IFP) uit te werken, dankzij de nauwe samenwerking tussen het kabinet-Vandenbroucke, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de FOD Volksgezondheid.

Hiervoor werd het consortium "WeCare" in mei 2022 geselecteerd om ondersteuning te bieden aan de federale administraties, alsook de begeleiding van de pilootprojecten geïntegreerde zorg, de P3-projecten, en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. Er is een transitieperiode aan de verschillende initiatieven toegekend om hen in dit proces te betrekken en hen te laten ondersteunen door het consortium.

In een eerste fase zal "WeCare" instaan voor de coaching van de verschillende initiatieven en o.a. de verwachtingen van stakeholders in kaart brengen en onderzoeken, voor de effectieve start van de opmaak van het IFP.

Binnen dat kader heeft WeCare enkele instrumenten bijeengebracht die nodig zijn om geïntegreerde zorg op meso- en macroniveau uit te voeren, wat kan overeenstemmen met een brede waaier aan gebruikers (gezondheidszorgbeoefenaars en/of maatschappelijk werkers, meso-organisaties, ...).

Het BelRAI-beoordelingsinstrument lijkt krachtig genoeg om de zorgbehoeften in kaart te brengen, maar ook om populatiemanagement en de samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. Zo hoeft de patiënt zijn verhaal niet meerdere keren te herhalen.

De komende jaren (2023 en 2024) zullen ons nog meer informatie opleveren over het gebruik van dit instrument voor geïntegreerde zorg en op een grotere schaal. 

Files

Interfederaal plan voor chronisch zieken.pdf
File

1.36 MB