Instrumenten

BelRAI kent drie soorten instrumenten: “uitgebreide instrumenten”, “screeners” en “supplementen”. Naast de huidige beschikbare instrumenten zijn er ook nog instrumenten in ontwikkeling.

Image
Uitgebreide instrumenten

Uitgebreide BelRAI instrumenten zijn gebaseerd op de interRAI instrumenten (www.interrai.org). Het zijn internationaal wetenschappelijk onderbouwde instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

In een eerste stap verzamelen de zorgverleners, individueel of met andere leden van het zorgteam (multidisciplinair en/of interdisciplinair) en samen met de persoon, gegevens over hoe die functioneert op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Ook de mantelzorger en de naaste omgeving van de persoon zijn hierbij een belangrijke bron van informatie.

Vervolgens worden deze gegevens op een gestandaardiseerde wijze ingegeven in de BelRAI applicatie. Deze applicatie gaat dan op basis van de ingevulde gegevens en op basis van rekenkundige bewerkingen (algoritmes) resultaten berekenen, namelijk:

  • Zorgschalen
  • en Clinical Assessment Protocols (of “CAPs”).  

Een zorgschaal geeft met een score weer hoe de persoon lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert. Daarnaast zijn er ook zorgschalen die een bepaald risico aangeven (vb. risico op een opname op de spoedafdeling).

CAPs of aandachtspunten brengen de zorgnoden in kaart door rekening te houden met de mogelijkheden of capaciteiten van de persoon. Zo geeft een aandachtspunt weer wanneer het nodig en mogelijk is om een probleem te voorkomen of op te lossen, om te vermijden dat het functioneren op een bepaald domein achteruitgaat of om na te gaan of het functioneren op een bepaald domein kan worden verbeterd.

Deze resultaten helpen het multidisciplinair en/of interdisciplinair zorgteam om samen met de persoon en diens naaste de juiste beslissingen te nemen en zorg te bieden die aangepast is aan de noden en wensen van de persoon. Aangezien de BelRAI instrumenten inzetbaar zijn in alle sectoren van zorg- en gezondheid, kan men ook de evolutie van het functioneren en de zorgnoden doorheen de tijd en over zorgsettings heen opvolgen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgebreide BelRAI instrumenten die vandaag in de drie landstalen op de federale BelRAI webapplicatie en via de centrale databank beschikbaar zijn.

Instrument Doel(groep)
HC- Home Care Ouderenzorg + chronische zorg Ambulant
CMH – Community Mental Health Psychische kwestbaarheid Ambulant
MH – Mental Health Psychische kwestbaarheid Residentieel
AC – Acute Care Ziekenhuis Residentieel
LTCF – Long Term Care Facility Ouderenzorg Residentieel
PC - Palliative Care Palliatieve noden Residentieel + ambulant
Image
Screeners

De screeners zijn korte instrumenten die een eerst idee vormen over de zorgnood van de persoon en de complexiteit ervan. Zij bieden een hulp om te oordelen of het voor een bepaalde persoon geadviseerd wordt om een uitgebreid instrument in te vullen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de screeners die vandaag in de drie landstalen op de federale BelRAI software en via de centrale databank beschikbaar zijn.

 

instrument doel(groep)
BelRAI screener Nood aan uitgebreid instrument? Ambulant (+residentieel)
Image
Palliatieve screener Nood aan PC beoordeling? Residentieel + ambulant
Image
Image
Alleen in België          

 

Image
Supplementen

Supplementen geven extra informatie over een specifieke zorgnood of context van de persoon. Vandaag is er één supplement in de drie landstalen op de federale BelRAI applicatie en via de centrale databank beschikbaar, namelijk het Sociaal Supplement.

 

instrument doel(groep)
Sociaal Supplement Sociale context in kaart brengen Ambulant
Image
Image
Alleen in België          

 

Image
Instrumenten in ontwikkeling

Naast de eerder opgesomde instrumenten, worden ook andere BelRAI instrumenten ontwikkeld. Zo wordt er volop gewerkt aan een BelRAI instrument voor de revalidatiesector en een BelRAI instrument voor de gevangenissensector. Ook wordt er nagegaan of er een screener kan ontwikkeld worden die adviseert of er al dan niet een uitgebreide BelRAI beoordeling nodig is bij een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Bijkomend gaan er binnenkort extra supplementen beschikbaar zijn om dieper in te zoomen op een verslavingsproblematiek en/of verstandelijke beperking.