In de praktijk

Voor het gebruik van BelRAI moet met verschillende aspecten rekening worden gehouden. Hieronder informatie over:
- Hoe krijg men toegang tot de BelRAI instrumenten?
- Hoe moet men leren omgaan met het gebruik van het BelRAI instrument?
- De architectuur van BelRAI
- Hoe moet het BelRAI instrument in een specifieke software geïntegreerd worden?

Image
Gebruik

Om BelRAI te kunnen gebruiken is er nood aan een computertoepassing (software) die de verschillende gevalideerde en gestandaardiseerde BelRAI beoordelingsinstrumenten integreert en die is gekoppeld aan de centrale BelRAI databank. Wanneer de door de zorgverlener verzamelde gegevens naar deze centrale databank worden verstuurd, worden immers de resultaten van de beoordelingen (schalen en CAP's) berekend.

Software zorgt er voor:

 • dat de beoordelingsinstrumenten die ter beschikking van de zorgverleners worden gesteld, overeenstemmen met de wetenschappelijk gevalideerde en officiële beoordelingsinstrumenten;  
 • dat alle gegevens verzamelt kunnen worden op één plaats (de centrale databank);
 • dat aan de hand van die gegevens BelRAI resultaten berekend kunnen worden;
 • en dat gegevensdeling over zorgorganisaties en zorgverleners heen mogelijk is.

Het is hierbij mogelijk om BelRAI te gebruiken via de overheidssoftware of via het eigen elektronisch zorgdossier. Tot slot geeft de MyBelRAI applicatie de persoon die via BelRAI geëvalueerd werd, op een veilige manier toegang tot zijn/haar/hun eigen gegevens.

 

Toegang via de federale website BelRAI 2.0

Als een organisatie niet over eigen software beschikt, kan die de officiële federale BelRAI webapplicatie gebruiken. Er zijn twee software linken beschikbaar:

 • BelRAI 2.0 webapplicatie: De BelRAI 2.0 webapplicatie is een online applicatie waar alle beroepen beschreven in de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen toegang toe hebben. Deze zorgverleners kunnen gratis gebruik maken van de webapplicatie om alle beschikbare instrumenten te gebruiken. Link hier
 • BelRAI DEMO: Om na te gaan hoe de BelRAI 2.0 webapplicatie eruit ziet, maar zonder deze al te gebruiken in de zorgpraktijk, kan men gebruik maken van een DEMO versie. Deze DEMO versie laat toe om vertrouwd te raken met de inhoud van de tool: link hier

 

Gebruik van de mobiele screener

De BelRAI "screener" is ook beschikbaar via een mobiele applicatie die werd ontwikkeld zodat de zorgverleners een BelRAI screener via een toestel (smartphone, tablet of PC enkel met de webbrowsers Chrome en Microsoft Edge) offline kunnen invullen. Op die manier kan de zorggebruiker, zelfs zonder internetverbinding, in de thuisomgeving geëvalueerd worden. Zodra er een internetverbinding beschikbaar is, worden de gegevens naar de centrale BelRAI databank verstuurd. Deze functie zorgt ervoor dat informatie efficiënt en veilig wordt verzameld voor toekomstig gebruik. Hoe deze browser geïnstalleerd en gebruikt kan worden, wordt toegelicht in volgende handleiding: link hier

Deze functie is beperkt tot het invullen van een BelRAI "screener" en maakt het niet mogelijk om bestaande BelRAI beoordelingen in het centrale databank te raadplegen.

 

Toegang via een professioneel softwareprogramma

Het grote voordeel van de integratie in de eigen software is dat de zorgverlener niet moet wisselen tussen verschillende softwarepakketten. Bijkomend is het als organisatie een voordeel dat verschillende type zorg- en hulpverleners kunnen werken met BelRAI (en dus niet enkel die beroepen beschreven in de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).

Een voorwaarde hiervoor is dat de organisatie erkend wordt als een “Circle of Trust” (COT). Zie rubriek Architectuur voor meer informatie.

Er zijn verschillende manieren om BelRAI te integreren in de eigen software:

 • via een ‘single sign on’ knop waarbij er binnen de eigen software een knop geïnstalleerd wordt die rechtstreeks toegang geeft tot de federale BelRAI 2.0 webapplicatie. Na deze toegang wordt er verder gewerkt in de federale applicatie.
 • De integratie van één of meerdere BelRAI instrumenten (formulieren) in de eigen software. Dit maakt het mogelijk om een BelRAI instrument in te vullen in de eigen software. Nadat het ingevuld instrument is ingediend, wordt er een connectie gemaakt met de centrale databank en worden de resultaten berekend.

Afhankelijk van de integratie worden deze resultaten dan zichtbaar in de eigen software of enkel in de federale BelRAI 2.0 webapplicatie.

Vooraleer BelRAI te kunnen gebruiken vanuit de eigen software, is het noodzakelijk dat de software voldoet aan de homologatiecriteria en bijgevolg gehomologeerd is. Welke stappen hiervoor nodig zijn en welke software er momenteel reeds gehomologeerd is, wordt toegelicht in rubriek ‘Ontwikkelaars’.

Specifiek gebruik van BelRAI in Vlaanderen

Zoals bepaald in het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming van 18 mei 2018 en het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 kiest de Vlaamse regering voor het maximaal aanwenden van BelRAI als eenvormig beoordelingsinstrument. De Vlaamse overheid maakt hiervoor gebruik van het Vlaams IT-platform BelRAI.

Sinds 1 juni 2021 werd de BelRAI Screener in heel Vlaanderen uitgerold voor de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de Openbare Centra Voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) en Welzijnsverenigingen. De BelRAI Screener brengt de zorgbehoevendheid in kaart en biedt ondersteuning bij het opstellen van een zorg- en ondersteuningsplan op maat. Op basis van de resultaten van de BelRAI Screener wordt tevens bepaald wie al dan niet recht heeft op een zorgbudget in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Meer informatie over zorgbudgetten vindt u hier.

Op 1 juni 2022 werd eveneens het Sociaal Supplement ingevoerd bij de diensten voor gezinszorg om de sociale context in kaart te brengen van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) werd sinds 1 juni 2023 in de Vlaamse woonzorgcentra ingevoerd. Het gebruik ervan is verplicht in het kader van de opmaak van een woonzorgleefplan voor elke bewoner. Om elk woonzorgcentrum de mogelijkheid te geven om een aangepast implementatieplan uit te werken en BelRAI LTCF in de werking te integreren, krijgt men twee jaar de tijd om het instrument uit te rollen. Uiterlijk tegen juni 2025 zal BelRAI LTCF veralgemeend gebruikt moeten worden voor iedere bewoner in een woonzorgcentrum.

Home care BelRAI

In de toekomst zal het BelRAI Home Care instrument gebruikt worden in het kader van de opmaak van een kwaliteitsvol zorgplan voor de thuiszorgsectoren.

De afname van BelRAI Home Care zal aanbevolen zijn bij een persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood in de context van thuiszorg.

Om het gebruik van het BelRAI Home Care instrument uit te testen, werd een pilootproject uitgevoerd in 2022 en 2023 in Eerstelijnszone Dender.

Voor meer informatie rond het gebruik van BelRAI in Vlaanderen, zie hier

 

Specifiek gebruik van BelRAI in Wallonië

Om het gebruik van de BelRAI screener in de opdracht van de Coördinatiecentra voor Thuisverzorging (Centres de Coordination de Soins à Domicile, CCSD) te kunnen opnemen, heeft de Waalse Regering op 11 april 2019 een besluit bekendgemaakt tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de financiering van de erkende coördinatiecentra.

In artikel 3 van dit besluit worden de berekeningscriteria bepaald voor de vereffening van het variabele deel van de subsidie en wordt het volgende vermeld: "Voor de beoordelingsopdracht: elke beoordeling van een nieuwe begunstigde die op basis van de BelRAI screener gedaan wordt, geldt voor één actie (…)".

 

Specifiek gebruik van BelRAI in de Duitstalige Gemeenschap

Krachtens het decreet van 13 december 2016 gebruikt de "Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, DSL)" de BelRAI screener om een ondersteuningsplan (begeleiding) op te stellen voor bejaarden in rust- en verzorgingstehuizen en de toekenning van financiële hulp.

Afhankelijke, al dan niet bejaarde, personen die beroep wensen te doen op een van de aanbiedingen uit dit decreet hebben eerst een attest nodig betreffende de toekenning van een zorgcategorie.

 

Plan geïntegreerde zorg

In oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. Bedoeling van dit plan is de implementatie van de geïntegreerde zorg te vergemakkelijken en in 2018 werden hiervoor 12 proefprojecten gelanceerd.

Tot 31/12/2024 worden er nog 11 samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg (de vroegere zogenaamde proefprojecten) voortgezet.  Deze samenwerkingsverbanden hanteren een innovatieve benadering bij de behandeling van de zorggebruikers door de focus te leggen op de persoon en zijn/haar/hun omgeving. Zorg en bijstand worden op een algemene manier benaderd waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende zorglijnen en verder wordt gekeken dan de traditionele structuren van de zorgorganisatie.

Voor kwetsbare personen die een behandeling nodig hebben waarbij verschillende actoren betrokken zijn of in situaties met complexe zorgbehoeften, verbinden deze samenwerkingsverbanden zich ertoe om de zorgverleners aan te moedigen een persoonsgericht zorg- en ondersteuningsplan op basis van BelRAI uit te werken. Deze plannen worden uitgewerkt in overeenstemming met de akkoorden die worden gesloten met de zorggebruiker en tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de activiteiten van het samenwerkingsverband.

Om BelRAI effectief in te bedden in de organisatie, zal  de organisatie enkele organisatorische wijzigingen moeten doorvoeren.  Hier enkele aandachtspunten voor de organisaties:

 • Maak duidelijk dat het management achter BelRAI staat en er dus expliciet voor kiest. Zo is het raadzaam om BelRAI mee op te nemen in de visie van de organisatie.
 • Betrek alle medewerkers in het BelRAI verhaal zodat BelRAI wordt gedragen door het hele team. Zorgverleners die BelRAI gaan invullen volgen een basisopleiding (zie opleidingen voor meer informatie), maar ook de andere medewerkers kunnen geïnformeerd worden door onder andere BelRAI introducties te organiseren.
 • Informeer ook de zorgbehoevende personen en hun naaste omgeving, bijvoorbeeld met behulp van een informatiebrochure
 • Ga na welke documenten kunnen vervangen worden door BelRAI en voorkom zo dubbele registratie. Vermijdt dubbele codering.
 • Zorg er voor dat BelRAI als methodiek binnen het hele zorgproces wordt gebruikt. Gebruik BelRAI als basis voor het interdisciplinaire overleg en het persoonsgericht zorg- en ondersteuningsplan. Zorg er voor dat vóór en in functie van het interdisciplinair overleg een recente BelRAI beoordeling wordt ingevuld en doe dit planmatig. Rooster het invullen van een BelRAI beoordeling in, plan tijdig het interdisciplinaire team, nodig alle betrokken zorgverleners uit, ...
 • Zorg voor voldoende en goedwerkend hardware, software en internetverbinding.
 • Ga stapsgewijs te werk.

Deze ‘change management’ vraagt uiteraard tijd en energie. Het is dan ook raadzaam om tijdig te starten met de ‘change management’, idealiter nog vóór de zorgverleners aan de basisopleiding beginnen. Zo kunnen de zorgverleners onmiddellijk aan de slag gaan van zodra hun basisopleiding afgelopen is.

 

Image
Opleiding

Om BelRAI op een correcte manier te gebruiken en met de juiste visie te hanteren, is het belangrijk dat iedereen BelRAI op eenzelfde manier hanteert en de instrumenten op dezelfde manier begrijpt. Daarom is het aan te raden om een opleiding te volgen. Enkel dan zijn BelRAI gegevens betrouwbaar en enkel dan wordt de meerwaarde van BelRAI zichtbaar.

De overheid heeft ervoor gekozen om te werken via het train-the-trainer principe. Hierbij gaan BelRAI experten gecertificeerde BelRAI trainers opleiden die op hun buurt zorgverleners op het terrein opleiden tot BelRAI gebruikers. In deze rubriek wordt toegelicht wat de voorwaarden zijn  om een gecertificeerde BelRAI trainer en/of een BelRAI gebruiker te worden en te blijven. 

Voor wie (nog) geen behoefte heeft om een BelRAI trainer of BelRAI gebruiker te worden, maar wel al  meer te weten wil komen over BelRAI, kan een BelRAI introductie volgen. 

 

Om een gecertificeerde BelRAI trainer te worden,  is het nodig om een BelRAI Train-The-Trainer (TTT) basisopleiding te volgen, georganiseerd door experten van het federaal BelRAI team. Ook de gemeenschappen en gewesten kunnen, in coördinatie met het federaal BelRAI team, dergelijke opleidingen organiseren.

Een BelRAI TTT basisopleiding bestaat uit drie volledige dagen en vier halve dagen. Naast de opleidingsdagen wordt er ook gevraagd om opdrachten te maken. Op het einde van de opleiding worden de deelnemers geëvalueerd aan de hand van een online opdracht. Onderstaande tabel geeft het verloop van de BelRAI TTT  basisopleiding weer.

 

dag Thema’s BelRAI Train-the-Trainer opleiding

Dag 1 - Start

BelRAI introductie

Invullen van BelRAI items

BelRAI beoordeling invullen op de federale BelRAI 2.0 webapplicatie

Opdracht

Casus deel 1 invullen op de demoversie van de federale BelRAI 2.0 webapplicatie

Terugkomdag 1 Week 4

Bespreken casus deel 1

Opdracht

Casus deel 2 invullen op de demoversie van de federale BelRAI 2.0 webapplicatie

Dag 2 Week 7

Bespreken casus deel 2

BelRAI resultaten

BelRAI resultaten op de federale BelRAI 2.0 webapplicatie

BelRAI als onderbouw voor de opmaak van het persoonsgericht zorg- en ondersteuningsplan

 BelRAI achter de schermen (architectuur en privacy)

Opdracht

Voorbereiding van een persoonsgericht zorg- en ondersteuningspla onderbouwd door BelRAI

Dag 3 Week 13

Bespreken casus deel 3

BelRAI implementatie

Meerwaarde BelRAI: cliënt, organisatie en beleidsniveau.

BelRAI Lerende Gemeenschap + Didactische vaardigheden

Opdracht

Het geven van een BelRAI opleiding 0,5 uur

Terugkomdag 3 Week 19

Geven van BelRAI opleidingen

Evaluatie

Online evaluatie opdracht

Terugkomdag 4 Week 25

Bespreken evaluatie opdrachten 

BelRAI trainer certificaat

Om het certificaat BelRAI trainer te verkrijgen, moet de deelnemer aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De deelnemer heeft de volledige basisopleiding TTT gevolgd (in een uitzonderlijk situatie is het toegestaan om één terugkomdag te missen).
 • De deelnemer is geslaagd voor de evaluatie. De evaluatie bestaat uit een formulier met enkele BelRAI vragen. Dit formulier wordt verstuurd via een elektronische link waarbij de deelnemer 14 dagen de tijd heeft om deze in te vullen en in te dienen.
 • De deelnemer heeft de BelRAI trainer overeenkomst ondertekend.
 • De deelnemer heeft zijn/haar/hun akkoord gegeven om zijn/haar/hun administratieve gegevens op te slaan in de BelRAI trainer databank van de overheid (het is hierbij niet verplicht om uw gegevens te publiceren).

Van zodra  de deelnemer het BelRAI trainer certificaat heeft verkregen, is deze geldig voor drie jaar. Nadien wordt het telkens met drie jaar verlengd als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Tijdens de eerste drie jaren woont de trainer per jaar minimaal één terugkomdag voor gecertificeerde trainers bij. Vanaf het vierde jaar is dit minimaal één terugkomdag per drie jaar.
 • De trainer toont aan dat die minimum 8 uur per jaar BelRAIopleidingen of intervisies heeft gegeven. Zowel opleidingen/intervisies binnen de eigen organisatie als opleidingen/intervisies buiten de organisatie komen hiervoor in aanmerking.

Op deze SharePoint staat het opleidingsmateriaal dat de trainer kan gebruiken om BelRAI gebruikers op te leiden. Deze SharePoint is beschikbaar via volgende link.

 

Train-the-Trainer basisopleidingen

Om een gecertificeerde BelRAI trainer te worden, kan men zich inschrijven in één van de volgende TTT basisopleidingen. Per sessie zijn er maximaal 15 deelnemers (en minimum 10 deelnemers) toegelaten. Deze BelRAI train-the-trainers opleidingen zijn gratis.

BelRAI TTT met focus op ouderenzorg en chronische zorg

Tijdens deze TTT basisopleiding ligt de focus op het gebruik van de BelRAI screener, het Sociaal Supplement, de BelRAI Home Care en de BelRAI Long Term Care Facilities. Indien de deelnemer na deze opleiding zijn/haar/hun certificaat heeft bemachtigd, kan die dus zorgverleners opleidingen in het gebruik van deze instrumenten.

Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich via volgende link op de wachtlijst zetten. Van zodra er nieuwe opleidingsdata gekend zijn, ontvangt men een e-mail met de nodige inschrijvingslinken : Link wachtlijst BelRAI TTT

BelRAI TTT met focus op geestelijke gezondheidszorg

Tijdens deze TTT basisopleiding ligt de focus op het gebruik van de BelRAI Comunity Mental Health en de BelRAI Mental Health. Indien de trainer na deze opleiding zijn/haar/hun certificaat heeft bemachtigd, kan die dus zorgverleners opleidingen in het gebruik van deze instrumenten.

Momenteel worden deze opleidingen nog niet georganiseerd.

BelRAI TTT met focus op ziekenhuiszorg

Tijdens deze TTT basisopleiding ligt de focus op het gebruik van de BelRAI Acute Care instrumenten. Indien de trainer na deze opleiding zijn/haar/hun certificaat heeft bemachtigd, kan die dus zorgverleners opleidingen in het gebruik van deze instrumenten.

Momenteel worden deze opleidingen nog niet georganiseerd.

 

Train-the-Trainer bijkomende module

Naast de BelRAI Train-The-Trainer (TTT) basisopleidingen, bestaan er ook TTT modules. Een TTT module volgt men indien men reeds in het bezit is van een BelRAI trainer certificaat. Via een TTT module wordt er toelichting gegeven over een bijkomend instrument om op die wijze een bijkomende trainer certificaat te bemachtigen.

Een TTT module is ook geldig als een terugkomdag voor gecertificeerde trainers (zie voorwaarden voor het behouden van een BelRAI trainer certificaat).

Momenteel bestaat er één TTT module: de TTT module Palliative Care.

TTT module Palliative Care

Tijdens TTT module Palliative Care ligt de focus op het gebruik van de Palliatieve screener en het BelRAI Palliative Care (PC) instrument. Er wordt stil gestaan bij wat het BelRAI PC gemeenschappelijk heeft met BelRAI Home Care en BelRAI Long Term Care Facilities en wat BelRAI PC specifiek is. Ter voorbereiding van deze module krijgen de deelnemers een uitgeschreven casus en dienen ze de ingevulde BelRAI PC door te sturen. Tijdens de opleidingsdag wordt er verder gewerkt met deze casus. Deze TTT opleiding duurt één dag. Na het volgen van deze module krijgt de BelRAI trainer een bijkomend BelRAI trainer certificaat voor BelRAI PC.

Geïnteresseerde trainers kunnen zich via volgende link op de wachtlijst zetten. Van zodra er nieuwe opleidingsdata gekend zijn, ontvangt men een e-mail met de nodige inschrijvingslinken.

 

Iedere zorgverlener die BelRAI beoordelingen invult en BelRAI gebruikt voor zorgplanning volgt eerst een BelRAI basisopleiding. Een BelRAI basisopleiding voor gebruikers voldoet minimaal aan volgende voorwaarden:

 • De opleiding wordt gegeven door één of meerdere gecertifieerde BelRAI trainers. (zie hier een lijst van gecertificeerde BelRAI trainers die u kan contacteren: Lijst van 09/07/2024).
 • De opleiding omvat minimaal volgende thema’s:
  • BelRAI introductie;
  • Het leren invullen van BelRAI items;
  • Soorten BelRAI resultaten en hoe deze een hulp bieden voor het opmaken van een persoonsgericht zorg- en ondersteuningsplan;
  • Tips voor de implementatie van BelRAI in de eigen organisatie.
 • De opleiding groep telt maximum 15 deelnemers zodat interactie mogelijk is;
 • De opleiding duurt minimum 3 dagen, waarvan 2 opleidingsdagen en 1 intervisie dag (opgesplitst in twee halve dagen).
 • Na de opleiding kunnen de gebruikers gedurende minimaal zes maanden terecht bij de trainer voor allerlei vragen.

Op het einde van een BelRAI basisopleiding overhandigt de verantwoordelijke BelRAI trainer een opleidingsbewijs aan elke deelnemer die een volledig BelRAI opleiding heeft afgerond. Deze trainer verzamelt ook gegevens voor de centrale databank van de overheid. Deze gegevens worden niet verder verspreid en dienen enkel om een overzicht te hebben van opgeleide BelRAI gebruikers. Ze kunnen op elk moment, op vraag van de gebruiker, worden aangepast of geschrapt.

De gegevens die worden verzameld zijn: naam, voornaam, functie en uniek deelnemersnummer. Dit nummer krijgt elke deelnemer van zijn/haar/hun trainer en staat ook vermeld op het opleidingsbewijs. Daarnaast wordt ook gevraagd om het rijsregisternummer te vermelden op het opleidingsbewijs. Het rijsregisternummer wordt NIET bijgehouden in de centrale databank van de overheid. 

De concrete organisatie en de financiële aspecten worden afgesproken tussen de BelRAI trainers en de deelnemers. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de FOD Volksgezondheid.

De federale overheid organiseert op geregelde tijdstippen online BelRAI introducties van 2,5 uur om de zorgverleners te laten kennis maken met BelRAI. Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich via volgende link op de wachtlijst zetten. Van zodra er nieuwe data gekend zijn, ontvangt men een e-mail met de nodige inschrijvingslinken.

Naast deze online introducties, organiseert de federale overheid ook BelRAI introducties in samenspraak met organisaties.  Geïnteresseerden sturen een e-mail (belrai@health.fgov.be) met de vraag om een BelRAI introductie te organiseren. Het BelRAI team neemt dan contact op om verdere afspraken te maken.

Image
Architectuur

BelRAI maakt deel uit van  het breder domein "eHealth" die de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen beroepsbeoefenaars en met de zorggebruiker organiseert en structureert. In deze context werden er een hele reeks maatregelen voor privacybescherming en informatieveiligheid geïmplementeerd om zo de risico's op misbruik van persoonlijke gezondheidsgegevens te vermijden.

Deze maatregelen moeten de nodige garanties kunnen bieden op het vlak van informatieveiligheid en privacy overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze garanties zijn in de architectuur van BelRAI geïntegreerd.

 

De geïnformeerde toestemming van de patiënt

Om persoonlijke gezondheidsgegevens elektronisch te delen tussen zorgverleners met wie de zorggebruiker een therapeutische relatie heeft, is de e-Health geïnformeerde toestemming noodzakelijk: de zorggebruiker moet expliciet zijn/haar/hun toestemming hebben gegeven voor het delen van zijn/haar/hun gezondheidsgegevens tussen de gezondheidsbeoefenaars die hem/haar/hen behandelen. Dit soort toestemming heeft betrekking op het delen van informatie tussen deze gezondheidsbeoefenaars en geldt niet alleen voor het gebruik van BelRAI. De BelRAI applicatie zal echter systematisch verifiëren of een dergelijke toestemming bestaat vooraleer aan een gezondheidsbeoefenaar de toegang te verlenen tot de gegevens in de centrale databank.

 

De therapeutische relatie of zorgrelatie

Het delen van gezondheidsgegevens en dus de raadpleging van gegevens uit de BelRAI databank vereist een voorafgaande verificatie van een therapeutische relatie of zorgrelatie tussen de zorg- (of hulp)verlener of de organisatie die de gegevens raadpleegt en de zorggebruiker. Het bestaan van een dergelijke relatie moet in een centrale databank (TherLink) worden geregistreerd vooraleer de informatie betreffende een zorggebruiker in de BelRAI databank te kunnen raadplegen.

 

Het evenredigheidsbeginsel

Het bestaan van een toestemming van de zorggebruiker voor het delen van zijn/haar/hun gegevens en van een therapeutische relatie is niet voldoende voor een gezondheidszorgbeoefenaar om de informatie in de BelRAI databank te raadplegen. Elke beroepsbeoefenaar die gegevens van een zorggebruiker raadpleegt, moet te allen tijde kunnen verantwoorden dat hij/zij/die deze informatie nodig had om kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan zijn/haar/hun zorggebruiker (wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019).

 

De Circle of Trust

De organisaties die opgenomen zijn in de CoBHRA-database kunnen de BelRAI instrumenten in hun interne software implementeren en de BelRAI webservice gebruiken om zich aan te melden in de centrale databank voor zover ze erkend zijn als "Circle of Trust - COT".

Het eHealth-platform heeft regels opgesteld waarin de criteria voor de toepassing van een circle of trust voor de betrokken organisaties in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens worden bepaald 

Een Circle of Trust garandeert dat alleen organisaties met een strikt veiligheidsbeleid die voldoen aan alle regels van de Europese Verordening Gegevensbescherming (AGV) gezondheidsgegevens op het eHealth platform kunnen uitwisselen en gebruik kunnen maken van de BelRAI 2.0 webservice.

Image
Architektuur BelRAI

 

De BelRAI 2.0 architectuur bestaat uit verschillende elementen:

Een centrale BelRAI databank

Al de ingevulde BelRAI instrumenten en screeners worden in de centrale BelRAI databank verzameld (gegevens over heel België). Daarnaast worden ook de BelRAI resultaten (zorgschalen en CAP’s voor de uitgebreide instrumenten en de resultaten uit de screeners), berekend door de centrale BelRAI server en bewaard in de centrale databank.  De centrale BelRAI databank is dus de authentieke bron van de BelRAI beoordelingen, zorgschalen, CAP's en andere resultaten die uit de beoordelingen voortvloeien.

 

De BelRAI webapplicatie

De BelRAI webapplicatie is de gratis software, ondersteund door de federale overheid, die het mogelijk maakt dat individuele zorgverleners BelRAI kunnen gebruiken.  Het is een online applicatie waarbij het dus noodzakelijk is om internetverbinding te hebben en over een elektronische identiteitskaart (of ItsMe account) te beschikken.

 

Een BelRAI webservice

De BelRAI webservice werd ontwikkeld zodat software die door derden ontwikkeld wordt en die BelRAI beoordelingsinstrumenten en/of  screeners bevat, zouden kunnen interageren met de centrale BelRAI databank. 

Aan de hand van de webservice worden er bestaande beoordelingen en resultaten gedownload of gelezen, en/of worden beoordelingen die worden ingevuld in de software van derden, doorgestuurd naar de centrale BelRAI databank.

 

Een BelRAI screener mobiele browser

Individuele zorgverleners kunnen met de BelRAI mobiele browser een BelRAI screener op hun mobiele toestellen (smartphone, tablet, enz.) invullen zonder dat er een internetverbinding noodzakelijk is. De beoordelingen die via de mobiele BelRAI zijn ingevuld, worden in een tweede fase, van zodra er internetverbinding is, gesynchroniseerd met de centrale databank.

 

BelRAI datawarehouse

Sinds januari 2020 is een BelRAI datawarehouse in gebruik genomen. Daarin worden de gegevens van BelRAI beoordelingen anoniem opgeslagen. Doel is om deze datawarehouse ook toegankelijk te maken voor diegenen die studies wensen uit te voeren op basis van gegevens afkomstig uit BelRAI beoordelingen zodat de kwaliteit van de zorg, het gezondheidsbeleid en het wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek verder wordt ondersteund.

De volgende gegevens zijn beschikbaar in het BelRAI datawarehouse: de inhoud van geanonimiseerde BelRAI instrumenten, het geanonimiseerde resultaat van alle BelRAI beoordelingen, het beroep van de zorgverlener die de beoordeling heeft uitgevoerd, de leeftijd van de zorggebruiker en het postcodenummer van de zorggebruiker.

Het BelRAI datawarehouse wordt door Sciensano beheerd (Healthdata). Op middellange termijn zullen de gegevens van het datawarehouse online beschikbaar zijn op het platform healthstat.be, van waaruit het mogelijk zal zijn om een aantal zoekopdrachten op de BelRAI gegevens uit te voeren. Gegevensextracties uit het BelRAI datawarehouse kunnen bij het BelRAI team worden opgevraagd door hen op het volgende e-mailadres te contacteren: belrai@health.fgov.be.

Aangezien de gegevens van het BelRAI datawarehouse worden geanonimiseerd, kan er geen extractie worden uitgevoerd op basis van een selectie van individuele zorggebruikers. 

 

Het CMS BelRAI

Een content management systeem (CMS) dat voor BelRAI is ontworpen, werd geïmplementeerd teneinde het beheer van de BelRAI instrumenten te centraliseren en te vereenvoudigen. Het CMS BelRAI biedt een complete oplossing voor het creëren, beheren en bijwerken van BelRAI instrumenten, BelRAI resultaten en bijbehorende documentatie.

 

De referentiëring in de meta-hub wordt via eHealth uitgevoerd waarbij het verwijzingsrepertorium de zorgverleners inlicht over de beschikbaarheid van informatie over een zorggebruiker binnen een lokaal of regionaal hub-netwerk. De metahub bewaart geen specifieke medische informatie van een zorggebruiker. In België bestaan er vijf platformen: het "Réseau Santé Wallon" (RSW), het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznKUL), het Brussels Gezondheidsnetwerk Abrumet en het regionaal platform Antwerpen (ARH).

In het kader van BelRAI worden referenties van beoordelingen automatisch in de Metahub gepubliceerd zodra de beoordeling in BelRAI is ingevuld. De zorgverleners kunnen ook de BelRAI resultaten van hun zorggebruikers in PDF-formaat via een software die verbonden is met de HuB raadplegen.

Image
Software- leveranciers

Er bestaan twee manieren om BelRAI te integreren met software van derden:

Een volledige integratie

Een volledige integratie impliceert het gebruik van de BelRAI 2.0 webservice teneinde één of verschillende BelRAI beoordelingsinstrumenten in de software van derden te implementeren. De volledige integratie moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen uit het BelRAI 2.0 cookbook en de software moet worden gehomologeerd voordat deze kan worden aangesloten op de centrale BelRAI databank.

Een gedeeltelijke integratie

Een gedeeltelijke integratie impliceert het gebruik van de BelRAI 2.0 webservice om enkel de mogelijkheid te implementeren om de resultaten van BelRAI beoordelingen in software van derden te raadplegen. De gedeeltelijke integratie moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen uit het BelRAI Cookbook om de resultaten van de BelRAI-beoordelingen te raadplegen. Deze integratiewijze is bedoeld voor organisaties die de BelRAI beoordelingsinstrumenten niet in hun software willen implementeren, maar die hun gebruikers enkel de mogelijkheid willen geven om de resultaten van de BelRAI beoordelingen te raadplegen.

Momenteel heeft een gedeeltelijke integratie slechts betrekking op software die vooraf door het eHealth-plaftorm is geregistreerd en gehomologeerd.

De algemene gebruiksvoorwaarden voor softwareontwikkelaars regelen de gebruiksmodaliteiten van de technische documentatie gelinkt aan de verschillende BelRAI instrumenten.

Om deze technische documentatie te kunnen gebruiken, zal de softwareontwikkelaar zijn/haar/hun schriftelijk en voorafgaand akkoord over alle onderstaande voorwaarden moeten geven en dit zonder enig voorbehoud.

Er bestaan twee soorten homologatie:

Homologatie in het kader van een volledige integratie

Softwareontwikkelaars die één of verschillende BelRAI instrumenten in hun software hebben geïmplementeerd, moeten hun software laten homologeren om BelRAI producten via hun software te kunnen gebruiken.

Een homologatie in het kader van een volledige integratie is bedoeld om de conformiteit van de implementatie van de BelRAI instrumenten en van het gebruik van de BelRAI 2.0 webservice via een software van derden te controleren na te hebben geëvalueerd of deze software geen risico vormt voor de informatieveiligheid en gegevensbescherming.

Naam software

Naam van de software ontwikkelaar

Gehomologeerd BelRAI instrument

DAVE

DSL

 • BelRAI screener
 • Home Care

Titan BelRAI

Care solutions / Malta Belgium

 • Long Term Care Facilities (LTCF)
 • Palliative Care (PC)
 • BelRAI screener
 • Palliative screener

Homologatie in het kader van een gedeeltelijke integratie

Softwareontwikkelaars die de mogelijkheid voor hun gebruikers willen implementeren om de resultaten van BelRAI beoordelingen in hun software te raadplegen, moeten hun software laten homologeren om BelRAI producten via hun software te kunnen gebruiken.

Aangezien een gedeeltelijke integratie slechts betrekking heeft op software die door het eHealth-platform geregistreerd en gehomologeerd is, omvatten de homologatiecriteria in het kader van een gedeeltelijke integratie minstens de criteria die het eHealth-platform voor BelRAI in het kader van hun homologatie door eHealth heeft vastgesteld.

    Doelpubliek:
naam software software ontwikkelaar verpleeg- kundigen kine huisArts
CROSSUITE CROSSUITE   X  
ZORGI ZORGI X    
JPL Solutions Care4Nurse X    
Q-Top KineQuick   X  
CareConnect  Physiotherapist CareConnect   X  
Oxygen CGM   X  
Nexuzhealth Pro Nexuzhealth     X
InfiCYC Microcyc X X  
AllsoftPlus Allsoft X X  
EPIOX Hygie X X  
SoftN SoftN X    
Careconnect Corilus     X
Daktari CGM / Barista     X
HealthOne HDMP     X
Omnipro Xperthis     X
Topaz TopazCare     X
Prodoc Cegeka     X
Windoc CGM     X
Medinect Offimed     X
Medispring Medispring     X