News

Zoom-in op het interfederaal plan geïntegreerde zorg in België : “we maken de balans op”

In de editie 2022 van de Newsletter verscheen een inleidend artikel over geïntegreerde zorg en het intensieve werk dat samen met de deelstaten en ondersteund door WeCare, werd verricht om een nieuw interfederaal plan op te stellen.

Ondertussen is er meer dan een jaar verstreken en is het dus tijd voor een snelle update van de gerealiseerde vooruitgang.

Het protocolakkoord als richtlijn voor de uitvoering van het interfederaal plan

Het Interfederaal Plan (IFP) Geïntegreerde Zorg, ontwikkeld in 2023, wil afspraken vastleggen tussen de federale overheid en de deelstaten om de structurele samenwerking op het vlak van geïntegreerde zorg te bevorderen. Het plan is gebaseerd op een evolutieve, efficiënte en adaptieve visie, in nauw overleg met de actoren op het terrein.

Op 8 november 2023 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het protocolakkoord goed dat concreet vorm geeft aan de samenwerking tussen de overheden van de zorg- en welzijnssector. Dit protocol omvat acht specifieke afspraken, die de overheden binnen hun eigen bevoegdheden zullen uitvoeren, met als doel om initiatieven te harmoniseren en de implementatie van geïntegreerde zorg op alle niveaus te stimuleren:

 1. Een gedeeld kader voor geïntegreerde zorg
 2. Structurele samenwerking met een interfederale governance
 3. Persoons- en doelgerichte zorg als uitgangspunt
 4. De invulling van cruciale geïntegreerde zorgconcepten
 5. Organisatie op mesoniveau
 6. Duurzame verankering van bestaande goede praktijken
 7. Digitalisering, incl. populatie management in het kader van geïntegreerde zorg
 8. Financieringsvormen die geïntegreerde zorg stimuleren

Uitvoering van de afspraken en vooruitzichten voor 2024

Om de principes van het protocolakkoord toe te passen en de afspraken in de praktijk om te zetten, werd in eerste instantie besloten om drie interfederale programma's te lanceren, die zich elk richten op een specifieke doelgroep:

 • Kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen (vanaf conceptie tot 1000 dagen) ;
 • Kwetsbare personen ;
 • Kinderen en jongeren met obesitas.

De 3 interfederale programma’s zullen worden opgebouwd in samenwerking met de stakeholders die ook zullen instaan voor de latere uitrol van de programma’s op het terrein. In de loop van 2024 zullen er overeenkomsten worden gesloten tussen de federale overheid en elke deelstaat om deze programma's te organiseren en te financieren, rekening houdend met specifieke lokale kenmerken.

Hoe past BelRAI in dit alles?

BelRAI, met zijn doelstelling om zich te richten op de behoeften van het individu, kan een echte toegevoegde waarde bieden als evaluatie-instrument voor geïntegreerde zorg. Geïntegreerde zorg beoogt namelijk een persoonsgerichte zorg.

Concluderend kan worden gesteld dat de ontwikkeling van het interfederaal plan geïntegreerde zorg een belangrijke stap is in de richting van een meer samenhangend gezondheidszorgsysteem, gericht op individuele behoeften en gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen alle overheden (federaal en gefedereerd) en de actoren op het terrein.

Om meer te weten te komen en de 8 afspraken te raadplegen, kunt u het protocolakkoord downloaden.

U kunt ook het artikel lezen in het maartnummer 2024 van BeCare.

Bezoek de pagina over geïntegreerde zorg op de website van de FOD Volksgezondheid.