interRAI-beoordelingsinstrumenten

Wat zijn interRAI-beoordelingsinstrumenten?

Het Resident Assessment Instrument (RAI) werd op het einde van de jaren 1980 in de Verenigde Staten ontwikkeld. Het doel was om de gezondheids- en welzijnssituatie van kwetsbare ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in kaart te brengen en een kwalitatieve zorgplanning en monitoring te realiseren.

Chronisch ziek of afhankelijk zijn veronderstelt dat men beroep kan doen op diensten in verschillende zorgsettings op hetzelfde moment of op al dan niet opeenvolgende tijdstippen.

Om tegemoet te komen aan de integratie van deze uiteenlopende diensten werden in april 2005 door het interRAI consortium een aantal nieuwe op elkaar afgestemde interRAI-beoordelingsinstrumenten vrijgegeven, de interRAI Suite of Assessment Instruments. Alle beoordelingsinstrumenten bieden de mogelijkheid om te communiceren met internationale classificaties (ICD, ICF, …) en coderingen (SNOMED). Ze bestaan uit gemeenschappelijke items en schalen die worden vervolledigd met settingafhankelijke toevoegingen. Daardoor kunnen gegevens worden gedeeld tussen zorgdisciplines en -settings en kan de continuïteit van de zorgverlening worden ondersteund.

Korte screeners zorgen voor een eerste inschatting van de toestand van de kwetsbare persoon. De integrale interRAI-beoordelingsinstrumenten stellen zorgverleners in staat om naast het functioneren, de gezondheid, de behoefte, de voorkeur en het welzijn van de kwetsbare persoon, de sociale steun en het gebruik van diensten op een systematische, gestandaardiseerde en consistente manier vast te leggen. Algoritmen zorgen daarenboven voor een gefundeerde evaluatie van de gezondheidsrisico’s en de opportuniteiten. Richtlijnen, die gebaseerd zijn op een wetenschappelijke probleembenadering, helpen bij het kiezen van passende interventies.

BelRAI algemeen

Welke beoordelingsinstrumenten in BelRAI© maken het delen van gegevens mogelijk?

BelRAI© stelt personen centraal en past zich aan in functie van de specifieke situatie waarin ze zich bevinden en/of worden verzorgd; de thuissituatie, het rust-of verzorgingstehuis, het ziekenhuis, de palliatieve zorg, de geestelijke gezondheidszorg, ...

 • BelRAI© Screener: voor kwetsbare personen thuis of in een instelling om te bepalen wie nood heeft aan een volledige BelRAI©-beoordeling. In Vlaanderen kan het instrument ook worden gebruikt om vast te stellen of een persoon al dan niet recht heeft op de zorgverzekering.
 • BelRAI© Palliative Screener: kan aangeven of een volledige Palliative Care-beoordeling zinvol is.
 • interRAI Home Care (HC): voor thuiswonende personen met complexe zorgbehoeften.
 • interRAI Long-Term Care Facilities (LTCF): voor personen in een verzorgingsinstelling met complexe zorgbehoeften.
 • interRAI Acute Care (AC): voor personen in een acuut ziekenhuis.
 • interRAI Palliative Care (PC): voor personen met palliatieve zorgbehoeften.
 • interRAI Mental Health (MH): voor personen in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
 • interRAI Community Mental Health (CMH): voor thuiswonende personen met complexe geestelijke gezondheidsbehoeften.

Wat is de meerwaarde van BelRAI©?

In het kader van het zorgproces biedt het gebruik van BelRAI© diverse voordelen voor zowel kwetsbare personen, zorgverleners en zorgorganisaties.

Voor kwetsbare personen

 • Betere en vroegtijdige opsporing van problemen en inschatting van de zorgbehoefte, zorgzwaarte en van wat een persoon nog kan
 • Objectieve inventarisatie van de zorgbehoevendheid
 • Aandacht voor de persoonlijke keuze met een positieve invloed op het herstel of langer behoud van zelfredzaamheid en autonomie

Voor zorgverleners

 • Gestandaardiseerde, systematische en consistente gegevensverzameling 
 • Wetenschappelijk gevalideerde algoritmen en zorgrichtlijnen
 • Verkrijgen van een holistisch en exhaustief zicht op een kwetsbare persoon, zorgsituatie en het zorgtraject
 • Signalering van mogelijke en actuele problemen, blinde vlekken, sterktes en zwaktes, wensen en noden
 • Kwalitatieve zorgplanning, -opvolging, -evaluatie en -monitoring
 • Ondersteuning van de multi- en interdisciplinaire samenwerking
 • Vermijden van redundante of identieke gegevensverzameling
 • Tijdswinst door betere onderlinge communicatie en gegevensdoorstroming

Voor zorgorganisaties

 • Ondersteuning voor de inzet van middelen, inzicht op onder- of overbezetting
 • Continuïteit en transmuraliteit van het zorgproces, opvolging over zorgsettings heen
 • Ondersteuning van de multi- en interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de eigen zorgsetting
 • Inzicht in de problematiek van gezondheidsproblemen en het zorgprofiel

Wat is BelRAI© niet?

BelRAI© is geen zorgdossier en ook geen zorgplanner. Het blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverleners om, in professionele autonomie, de verkregen informatie te beoordelen en in te schatten met het oog op het plannen van zorgen en het opvolgen van de kwaliteit van de zorg. De zorgplanning gebeurt in het zorgdossier of in het patiëntendossier, wat een aparte softwareomgeving betreft.

 

Zijn de vragenlijsten voor een kinesist, een verpleegkundige, een ergotherapeut, … verschillend van de vragenlijst voor een geneesheer? Is er in de vragenlijst een opdeling van vragen? Bv. vragen 1, 3, 5 moeten ingevuld worden door de geneesheer, vragen 2, 6, 10 moeten ingevuld worden door de kinesist, vragen 4, 7, 8, 9 moeten ingevuld worden door de ergotherapeut, enz …?

Neen, de vragenlijst is voor elk beroepsprofiel volledig identiek (en men is niet verplicht om alles in te vullen). De ervaring leert dat als u de vragen rond cognitief functioneren laat invullen door een ergotherapeut, huisarts, verpleegkundige en kinesitherapeut, net die verschillende inzichten rond de problematiek van het cognitief functioneren de toegevoegde waarde zijn. Zo zal de kinesitherapeut die gaat wandelen met de betrokkene, de betrokkene anders zien functioneren dan de arts die de persoon ontmoet tijdens een eerder kortstondig consult in zijn praktijkruimte.

Toegang tot BelRAI

Hoe krijg ik als zorgverlener toegang tot de BelRAI© 2.0?

U moet volgens de machtiging toegangsrecht hebben tot BelRAI©. Hiervoor verwijzen we graag naar de pagina 'Documentatie (Beraadslaging ...)' en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 MEI 2015 (voormalig KB 78).

Inloggen op BelRAI© met uw eID of via ‘itsme’ kan u o.a. doen via de link ‘BelRAI 2.0’ die te vinden is op de thuispagina van de BelRAI© website: www.belrai.org

 

Ik heb inlogproblemen als zorgverlener. Tot wie kan ik mij wenden?

Voor vragen met betrekking tot gebruikersauthentificatie en toegangsproblemen gelieve u te wenden tot het contactcenter van eHealth: 02 788 51 55.

 

Moet ik altijd mijn eID gebruiken om in te loggen?

U kan ook inloggen via ‘itsme’. Maak daarvoor een gratis account aan op https://my.itsme.be/nl/register

Ik heb toegang tot BelRAI© maar zie geen dossiers.

U kan alleen beoordelingen van andere zorgverleners zien als u met de betrokken cliënten/patiënten een therapeutische relatie heeft en de cliënten/patiënten hebben ingestemd met het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens.

 

Onze zorgorganisatie wil starten met BelRAI©. Hoe beginnen we daaraan?

Ten eerste kunnen alle zorgverleners die een zorgberoep uitoefenen dat toegang heeft tot BelRAI© met behulp van het rijksregisternummer van een patiënt een BelRAI©- beoordeling opstarten en indienen/bevestigen/opladen. Indien de zorgverleners dan ook nog met de patiënt  een therapeutische relatie hebben en de betrokken patiënt toestemming heeft gegeven om zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch te delen (informed consent), via https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent) of https://www.mijngezondheid.belgie.be, dan kunnen de gegevens van de patiënt worden onderling gedeeld en/of multidisciplinaire beoordelingen worden uitgevoerd.

Ten tweede is het mogelijk dat uw zorgorganisatie een eigen softwareomgeving heeft ontwikkeld of laten ontwikkelen waarmee beoordelingen op BelRAI© kunnen worden uitgevoerd. Neem in voorkomend geval contact op met de IT-verantwoordelijken of de softwareleverancier van uw organisatie.

 

Is een informed consent vereist voor BelRAI©?

Om een beoordeling te doen op BelRAI© is geen informed consent nodig. Dit is alleen nodig voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens (https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent/alge... of https://www.mijngezondheid.belgie.be).

Hoe kan mijn cliënt zijn eHealth consent (geïnformeerde toestemming tot het elektronisch delen van gegevens) geven?

Dit kan via  https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent/alge... of https://www.mijngezondheid.belgie.be

 

Waar kan ik een informed consent en een therapeutische relatie aanmaken voor mijn cliënt. Hoe doe ik dat?

Uw cliënt kan zich aanmelden met zijn/haar elektronische identiteitskaart (eID) op PatientConsent, beschikbaar via de website https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent, en ten eerste zelf zijn/haar toestemming registreren en ten tweede aangeven met welke zorgverleners hij/zij een therapeutische relatie wil aangaan. Deze therapeutische relatie, die via de zorgverlener zelf werd aangemaakt, wordt zichtbaar in deze functie van PatientConsent. Uiteraard kan u uw cliënt daarbij helpen.

Ook via https://www.mijngezondheid.belgie.be kan uw cliënt de toegang tot zijn/haar gezondheidsgegevens beheren (toestemming, therapeutische relaties en uitsluitingen).

 

Welke beperkingen zijn er in BelRAI© indien mijn cliënt geen eHealth consent gegeven heeft?

Dan kunnen zijn gezondheidsgegevens, zoals zijn beoordelingen in BelRAI©, niet elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners.

 

Hebben maatschappelijk assistenten en psychologen toegang tot BelRAI©?

Momenteel is het zo dat zorgberoepen op basis van een diploma en een visum erkend en gedocumenteerd zijn in elektronische databanken. Voor maatschappelijk assistenten en psychologen werd dit nog niet gerealiseerd zodat het dus niet mogelijk is om het beroep van deze personen elektronisch te herkennen.

Uitzondering hierop zijn maatschappelijk assistenten en psychologen die vroeger reeds door hun deelname aan bepaalde projecten toegang hadden tot BelRAI©; deze personen hebben dus nog steeds toegang.

Daarentegen kan een organisatie (bv. een woonzorgcentrum) die beschikt over een IT-omgeving met eigen software inclusief de BelRAI©-concepten, na akkoord van de Federale Overheidsdienst (FOD) Gezondheid, onder eigen verantwoordelijkheid (Circle of Trust) gebruikers toelaten op BelRAI©. Er wordt ook gewerkt aan een tussenoplossing, maar die zal wellicht pas in 2019 beschikbaar zijn.

Demo 2.0

Wat is de demo-omgeving?

De toegang tot de demo-site is vrij waardoor u de werking van BelRAI© in al zijn facetten kunt uitproberen, inoefenen of demonstreren.

Er mogen echter NOOIT gegevens met betrekking tot reële situaties worden ingevoerd. De ingevoerde gegevens worden na 8 weken verwijderd om te vermijden dat de demo-site wordt gebruikt om reële gegevens te bewaren.

De PDF die u op de demo-site van een beoordeling kunt exporteren is dan ook alleen bedoeld als voorbeeld en geen weergave van de gegevens die u heeft ingevoerd.

 

Welk paswoord moet ik ingeven?

U bent vrij om een paswoord te kiezen. Indien u uw wachtwoord vergeten bent weerhoudt niets er u van om een nieuw account aan te maken. Het is niet mogelijk om een vergeten paswoord opnieuw op te roepen.

 

Hoe kan ik een patiënt aanmaken, het systeem aanvaardt mijn rijksregisternummer niet?

Indien u zelf een rijksregisternummer ingeeft moet u ervoor zorgen dat het formaat correct is. Dat is moeilijk, tenzij u een echt rijksregisternummer kent. Om die reden kunt u in de demo-applicatie een willekeurig, correct gevormd rijksregisternummer laten genereren door het systeem. In de demo-applicatie wordt trouwens aan ieder zelf ingevuld of automatisch gegenereerd rijksregisternummer een bloemennaam toegekend om verwijzing naar een echt persoon te vermijden.

 

Mijn patiënt krijgt niet zijn echte naam.

De demo-applicatie heeft als enig doel om een testomgeving aan te bieden voor de echte BelRAI©-webapplicatie. Alle namen en adressen in de demo-applicatie zijn fictief. Hiermee willen we helder zijn over het feit dat in de demo geen echte personen mogen worden ingegeven of vermeende echte personen zouden kunnen worden herkend. In de demo-applicatie wordt trouwens aan ieder zelf ingevuld of automatisch gegenereerd rijksregisternummer een bloemennaam toegekend om verwijzing naar een echt persoon te vermijden.

 

In de demoversie wordt ieder van ons aangemaakt als arts: kunnen we op een of andere manier in de demo-versie ook ingeven dat we een ander zorgberoep hebben, bv. kinesist?

Binnen BelRAI© 2.0 bestaat slechts één gebruikersprofiel waardoor alle zorgberoepen die toegang hebben op BelRAI© dezelfde rechten hebben. Om die reden kan u op de demoversie geen zorgprofiel kiezen en krijgt iedereen het profiel van ‘geneesheer’. De filosofie van BelRAI© 2.0 houdt in dat tussen de zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met een betrokken persoon er een volledige openheid en gelijkheid bestaat. Het zijn net de mogelijks uiteenlopende inzichten van de verschillende beroepsprofielen (expertises) die bij het invullen van dezelfde vragen verrijkende, nieuwe informatie aanbrengen.

 

Naast mijn login staat een ander beroep dan mijn beroep.

Binnen BelRAI© 2.0 bestaat slechts één gebruikersprofiel waardoor alle zorgberoepen die toegang hebben op BelRAI© dezelfde rechten hebben. Om die reden kan u op de demoversie geen zorgprofiel kiezen en krijgt iedereen het profiel van ‘geneesheer’. De filosofie van BelRAI© 2.0 houdt in dat tussen de zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met een betrokken persoon er een volledige openheid en gelijkheid bestaat. Het zijn net de mogelijks uiteenlopende inzichten van de verschillende beroepsprofielen (expertises) die bij het invullen van dezelfde vragen verrijkende, nieuwe informatie aanbrengen.

 

Wanneer kan ik een multidisciplinaire beoordeling opstarten?

Een belangrijke voorwaarde is dat de zorgverleners van het team zich eerst hebben aangemeld in de demo en binnen de demo dezelfde fictieve patiënt hebben toegevoegd.

 

Hoe kan ik mijn beoordeling (evaluatie) afprinten?

Om te vermijden dat de demo-omgeving voor reële personen kan worden gebruikt, wordt het aanmaken van een PDF van de ingevoerde gegevens bewust vermeden. U kan wel de PDF-functie gebruiken, maar die genereert, ter illustratie, steeds dezelfde PDF.

 

Hoe komt het dat de geproduceerde PDF altijd dezelfde is?

In de demo-omgeving is alles reëel, buiten het feit dat er een fictieve (bloemen)naam wordt gegenereerd met een rijksregisternummer en alle ingevoerde gegevens na 8 weken worden verwijderd. Er wordt bewust vermeden dat een PDF van de ingevoerde gegevens kan worden aangemaakt. Dit om te vermijden dat de demo-omgeving voor reële personen kan worden gebruikt. U kan wel de PDF-functie gebruiken, maar die genereert, ter illustratie, steeds dezelfde PDF.

Webapplicatie 2.0

Bestaat er een handleiding voor het invullen van de BelRAI©? Waar vinden we die?

Momenteel wordt gewerkt aan verschillende informatieve fiches, … en opleidingen; een handleiding over het gebruik van de BelRAI©-applicatie kan u reeds vinden via  de pagina 'Documentatie'.

Verder bekijken we de vervanging van de wiki https://wiki.belrai.org/nl/. In afwachting blijft de wiki (met informatie over vroegere versies van de instrumenten) nog enige tijd beschikbaar.

 

Waarom wordt mijn beroep vermeld naast mijn login?

De filosofie van BelRAI© 2.0 houdt in dat tussen de zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met een betrokken persoon er een volledige openheid en gelijkheid bestaat. Alle zorgberoepen die toegang hebben tot BelRAI© 2.0 krijgen daarvoor hetzelfde gebruikersprofiel. Concreet houdt dit in dat iedereen dezelfde gebruikersrechten heeft en dus dezelfde acties kan uitvoeren op BelRAI©. Toch staat uw beroepstitel (op basis van uw diploma) vermeld naast uw naam. Deze beroepstitel kan bij het delen van uw beoordeling immers voor anderen belangrijk zijn om te weten vanuit welke expertise of invalshoek (arts, verpleegkundige, …) u de beoordeling heeft ingevuld.

 

Kan ik mobiel of offline werken?

De webapplicatie werd niet geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Offline werken met de BelRAI© webapp is niet mogelijk; een werkende verbinding met het internet is noodzakelijk. Voor de BelRAI© Screener wordt een versie voorzien die mobiel (offline) kan worden ingevuld en nadien kan worden opgeladen via het internet.

 

De cliënt spreekt Frans/Duits, hoe vind ik een Franstalige/Duitstalige versie?

In BelRAI© kan u vrij overschakelen van de ene naar de andere taal (Nederlands, Frans en Duits). Indien u dit tijdens een beoordeling doet, blijven uw antwoorden behouden.

 

Moet men een beoordeling (evaluatie) volledig invullen?

In tegenstelling tot een screener kan een uitgebreide beoordeling onvolledig worden ingediend. Naast elke sectie ziet u de status van de sectie. Indienen is altijd mogelijk, behalve wanneer een sectie een fout bevat. Dat is zichtbaar aan het rode uitroepteken.

Een screener moet volledig worden ingevuld (kan niet tijdelijk worden opgeslagen) om te kunnen worden ingediend.

 

Wat moet ik doen als het systeem zegt dat ik geen therapeutische relatie heb?

U kunt de BelRAI©-applicatie gerust verder gebruiken maar er zullen geen beoordelingen van andere zorgverleners over de betrokken cliënt voor u zichtbaar zijn. Enkel de cliënt zelf kan een therapeutische relatie met u aanmaken (via https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent/alge... of https://www.mijngezondheid.belgie.be) waardoor u ook andere beoordelingen over hem/haar zult kunnen zien.

 

Moet men altijd een screener invullen vooraleer een evaluatie te doen?

Het is niet noodzakelijk om eerst een screener in te vullen. Een screener heeft vooral aan of een uitgebreide HC, LTCF, … beoordeling noodzakelijk is maar biedt geen noemenswaardige meerwaarde voor bv. het verdere verloop van het zorgproces. (Bepaalde overheden gebruiken de resultaten van de BelRAI Screener wel om bepaalde rechten toe te kennen.)

Antwoorden van een BelRAI© Screener kunnen wel worden overgedragen naar een HC, LTCF, … beoordeling. Na het doorlopen van de configuratie en indien u minder dan 24 uur voor het beginnen van een beoordeling een BelRAI© Screener hebt ingevuld, zal u bovenaan de beoordeling de volgende boodschap krijgen: “U heeft minder dan 24 uur geleden een BelRAI© Screener ingediend, wilt u de antwoorden hieruit overnemen?”. Wanneer u hierop “overnemen” antwoordt worden de antwoorden van de screener al voorgeselecteerd. U hoeft deze antwoorden niet opnieuw te bevestigen.

 

Ik heb fouten gemaakt bij het invullen van een uitgebreide beoordeling (HC, LTCF, …) kan ik die verbeteren of aanpassen?

Zolang u de beoordeling niet heeft ingediend/bevestigd/opgeladen (en minder dan 12 uur geleden werd gestart.) kan u deze aanpassen of wijzigen. Als uw beoordeling is ingediend/bevestigd/opgeladen dan kan u deze niet meer aanpassen of wijzigen. U kan wel onbeperkt een nieuwe beoordeling invullen en indienen.

 

Kan ik als zorgverlener weigeren deel te nemen aan een multidisciplinaire beoordeling?

Indien u een uitnodiging krijgt (zie uw ‘Taken’) om een beoordeling in te vullen voor een bepaalde cliënt/patiënt) dan kan u weigeren om deel te nemen aan de multidisciplinaire beoordeling. U hoeft daarna niets meer te doen.

 

Ik zie de beoordeling van mijn collega’s niet meer. Hoe is dat mogelijk?

Het is mogelijk dat de cliënt/patiënt zijn/haar toestemming om zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch te delen (informed consent) heeft ingetrokken of uw therapeutische relatie met de betrokkene is vervallen, ingetrokken of verwijderd.

 

Moet ik bij een herbeoordeling enkel de wijzigingen aanbrengen of dient de volledige beoordeling ingegeven te worden?

Bij een herbeoordeling verschijnt het vorige, meest recente antwoord in de vragenlijst (als u daar echt toe heeft). Dit antwoord kan afkomstig zijn uit een van de verschillende BelRAI©-instrumenten en dus ook uit een andere zorgsetting. Indien u dat antwoord wilt overnemen dan moet u dat wel bevestigen. Indien u het vorige, meest recente antwoord niet bevestigt en geen ander antwoord invult, zal de vraag als ‘onbeantwoord’ worden geregistreerd.

Waar kan ik de laatste antwoorden terugvinden tijdens het beantwoorden van de vragen?

In BelRAI© kan u per vraag ook het laatste, dus meest recente, vorige antwoord opvragen. Dit kan echter enkel in een uitgebreide beoordeling (dus niet in een screener), via een knop rechts bovenaan de sectie. Indien de knop actief is krijgt u voor alle vragen die eerder al werden beantwoord voor die cliënt het laatste antwoord, met daarbij de volgende informatie: de zorgverlener met zijn beroepstitel, die het antwoord gaf, het moment waarop de beoordeling waarin het antwoord stond werd ingediend en het type van beoordeling waarin het antwoord stond. Dit antwoord kan afkomstig zijn uit een van de verschillende BelRAI©-instrumenten dus ook uit een andere zorgsetting.

In tegenstelling tot het overnemen van antwoorden uit een BelRAI© Screener moet u hierbij wel uw eigen antwoord aanduiden. Deze optie is bovendien alleen beschikbaar indien u een therapeutische relatie heeft met de cliënt, en hij/zij zijn/haar geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

 

Kan een onvolledige beoordeling bevestigd en doorgestuurd worden of moeten bepaalde secties volledig worden ingevuld?

In tegenstelling tot een screener kan een uitgebreide beoordeling (HC, LTCF, …) onvolledig worden ingediend. Naast elke sectie ziet u de status van de sectie. Indienen is altijd mogelijk, behalve wanneer een sectie een fout bevat. Dat is zichtbaar aan het rode uitroepteken. 

 

Wanneer worden de resultaten berekend?

Nadat een uitgebreide beoordeling werd ingediend worden de resultaten berekend. Dit kan slechts 1 keer, nadien kunnen ingevulde antwoorden op de beoordeling niet worden aangepast. Indien blijkt dat een vraag verkeerd werd beantwoord, moet een nieuwe beoordeling worden opgestart.

De pagina die de resultaten van de beoordeling toont geeft de volgende informatie weer: wie de beoordeling heeft ingediend, de cliënt waarvoor de beoordeling werd uitgevoerd, het type beoordeling en de datum en het tijdstip waarop de beoordeling werd afgewerkt.

 

Wat betekent ‘tijdelijk opslaan’ van gegevens?

Tijdelijk opslaan en indienen (bevestigen) is mogelijk tot 12 uur na de start van de beoordeling.

 

Kan ik een beoordeling (evaluatie) tijdelijk opslaan en later afwerken?

De beoordeling kan tijdelijk worden opgeslagen en herwerkt of aangevuld zolang ze niet is ingediend en de beoordeling minder dan 12 uur geleden werd gestart. Een individuele (uitgebreide) beoordeling kan tot 12 uur na het starten ervan worden ingediend/bevestigd/opgeladen. Indien ze niet is ingediend na 12 uur dan is de beoordeling verlopen. Dit betekent dat ze verloren is voor alle zorgverleners.

 

Ik vind mijn beoordelingen niet meer.

Een beoordeling moet ingediend/bevestigd/opgeladen worden max. 12 uur na het opstarten. Een screener moet onmiddellijk worden ingediend. Indien dit niet is gebeurd dan is een beoordeling verloren voor alle zorgverleners.

 

Blijft een BelRAI©-beoordeling altijd bestaan en zichtbaar?

Een BelRAI©-beoordeling kan niet worden gewist of verwijderd eens ze is ingediend. Omdat BelRAI© als een authentieke bron wordt beschouwd, is en blijft een beoordeling altijd zichtbaar voor de evaluator zelf. Als de cliënt/patiënt toestemming heeft gegeven om zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch te delen (informed consent) en met u een therapeutische relatie heeft dan kan u ook alle beoordelingen van andere zorgverleners voor die cliënt/patiënt bekijken. Indien uw therapeutische relatie met een cliënt/patiënt wordt verbroken dan kan u echter alleen uw zelf uitgevoerde beoordelingen bekijken.

 

Hoe kan ik een BelRAI©-beoordeling delen met collega’s?

U kan alleen beoordelingen delen met andere zorgverleners als ze toegang hebben tot BelRAI©, met de betrokken cliënt/patiënt een therapeutische relatie hebben en de cliënt/patiënt heeft ingestemd met het elektronisch delen van zijn/haar gezondheidsgegevens.

 

Mijn collega’s zien mijn beoordelingen over een bepaalde patiënt niet.

Uw collega’s kunnen alleen beoordelingen over een bepaalde patiënt zien als ze toegang hebben tot BelRAI©, met de betrokken patiënt een therapeutische relatie hebben en de patiënt heeft ingestemd met het elektronisch delen van zijn/haar gezondheidsgegevens.

 

Ik zie de beoordelingen van de cliënten van mijn team niet?

U kan alleen de niet persoonlijk uitgevoerde beoordelingen over bepaalde cliënten zien als u (toegang heeft tot BelRAI©), met de betrokken cliënten een therapeutische relatie heeft en de cliënten hebben ingestemd met het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens.

 

Ik vind geen diagnoses of zorginstructies.

BelRAI©-beoordelingen zijn geen patiëntendossier. Om bepaalde CAP’s en zorgschalen te kunnen berekenen werden (op basis van internationaal onderzoek) wel een beperkt aantal zorgbepalende ziektebeelden geïncludeerd in de vragenlijst (die u kan aanvinken).

In de CAP’s kan u tevens een aantal internationaal geïnspireerde zorgrichtlijnen terugvinden die u kan gebruiken bij het opstellen van uw zorgplannen.

Ik vind het medicatieschema niet.

In BelRAI© 2.0 kunnen geen geneesmiddelen worden geregistreerd. Het is immers niet de bedoeling van BelRAI© om te fungeren als een authentieke bron van geneesmiddelen. Daarvoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een patiëntendossier.

 

Kan ik een beoordeling (evaluatie) doorsturen naar een collega?

U kan alleen een beoordeling doorsturen naar een collega als u van de beoordeling eerst een PDF maakt (exporteert).

 

Moet ik een beoordeling (evaluatie) afwerken of kan ik ze tijdelijk opslaan en later afwerken?

Het is beter om een beoordeling in een keer zo volledig mogelijk in te vullen. Als u bepaalde gegevens ontbreekt kan u de beoordeling tijdelijk opslaan. De beoordeling kan tijdelijk worden opgeslagen zolang ze niet is ingediend/bevestigd/opgeladen en de beoordeling minder dan 12 uur geleden werd gestart. Indien ze niet is ingediend na 12 uur dan is de beoordeling verlopen. Dit betekent dat ze verloren is voor alle zorgverleners.

Uitgezonderd screeners: Een screener kan pas worden ingediend/bevestigd/opgeladen als alle vragen werden beantwoord. Een module die compleet is kan worden herkend aan de groene vink. Indien alle modules volledig zijn (en alle vragen dus werden beantwoord) verschijnt rechts onderaan een groene knop “indienen”. Door op die knop te klikken dient u de screener in en verkrijgt u de resultaten van de beoordeling.

 

De weergave  van de screener is anders. Hoe kan dat?

De manier waarop de BelRAI© Screener is opgebouwd wijkt af van de structuur van de ‘normale’ BelRAI©-beoordelingen zoals HC, LTCF, AC, PC, MH, CMH. De screeners zijn korter en ook niet bedoeld om te gebruiken bij de zorgplanning.

 

Ik heb een elektronisch patiëntendossier. Kan ik BelRAI© in het dossier gebruiken?

Dit hangt af van hoe uw softwareprovider dit heeft voorzien en geconfigureerd in uw systeem.

 

Ik ben niet akkoord met de beoordeling van een patiënt door een collega zorgverlener. Wat moet ik doen?

U kan in de eerste plaats de betrokken zorgverlener contacteren om dit met u te bespreken. Daarna kan eventueel een nieuwe beoordeling worden opgestart en ingediend.

 

Ik voel mij niet bevoegd om een beoordeling of sommige secties in te vullen.

De verstandigste keuze is om alleen antwoorden te geven waarvan u denkt dat ze juist zijn. Foutieve antwoorden kunnen immers leiden tot verkeerde resultaatberekeningen en conclusies. Verkeerde conclusies kunnen dan weer aanleiding geven tot een verkeerde zorgplanning.

 

Ik wil niet dat andere zorgverleners mijn beoordeling over een patiënt XY kunnen zien.

Dit heeft u niet in de hand. Ieder persoon met een zorgberoep dat toegang verleent tot BelRAI©, die een therapeutische relatie heeft met persoon XY en persoon XY heeft toestemming gegeven om zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch te delen (informed consent), kan uw BelRAI©-beoordeling over persoon XY inkijken. Het delen van gegevens is immers een belangrijke voorwaarde om te komen tot bijvoorbeeld het optimaliseren van de zorgkwaliteit.

 

Hoeveel tijd heb ik om een beoordeling in te vullen?

Een individuele (uitgebreide) beoordeling kan tot 12 uur na het starten ervan worden ingediend. De beoordeling kan tijdelijk worden opgeslagen zolang ze niet is ingediend en de beoordeling minder dan 12 uur geleden werd gestart. Indien ze niet is ingediend na 12 uur dan is de beoordeling verlopen. Dit betekent dat ze verloren is voor alle zorgverleners.

 

Hoelang duurt het om een screener in te vullen?

Een BelRAI©-screener kan worden ingevuld in 10-15 minuten. Deze korte beoordeling is erop gericht om te bepalen of het raadzaam is om een meer omvangrijke beoordeling, met een volledig InterRAI instrument (HC, LTCF, …), in een multidisciplinaire zorgsetting uit te voeren. Een screener kan u niet tijdelijk opslaan. U kan dan ook geen screeners terugvinden bij uw taken.

 

Wanneer kan ik een screener indienen?

Een screener kan pas worden ingediend/bevestigd/opgeladen als alle vragen werden beantwoord. Een module die compleet is kan worden herkend aan de groene vink. Indien alle modules volledig zijn (en alle vragen dus werden beantwoord) verschijnt rechts onderaan een groene knop “indienen”, door op die knop te klikken dient u de screener in en verkrijgt u de resultaten van de beoordeling.

 

Kan ik een screener multidisciplinair invullen?

Nee, alleen uitgebreide beoordelingen (HC, LTCF, …) kunnen multidisciplinair worden ingevuld. Screeners kunnen geen deel uitmaken van een multidisciplinaire beoordeling. Een screener kan u niet tijdelijk opslaan en u kan dan ook geen screeners terugvinden bij uw taken.

 

Welke resultaten mag ik verwachten van een volledig ingevulde BelRAI© Screener?

Nadat de screener werd ingediend wordt het resultaat berekend. Op het resultatenscherm van de screener staat de volgende informatie: de totaalscore (somscore), een beschrijving van wat de score betekent en de scores van elke module.

 

Kunnen de antwoorden van de BelRAI© Screener worden overgenomen in een andere beoordeling?

Antwoorden van een BelRAI© Screener kunnen worden overgedragen naar een uitgebreide beoordeling. Na het doorlopen van de configuratie en indien u minder dan 24 uur voor het beginnen van een beoordeling een BelRAI© Screener hebt uitgevoerd, zal u bovenaan de beoordeling de volgende boodschap krijgen: “U heeft minder dan 24 uur geleden een BelRAI© Screener ingediend, wilt u de antwoorden hieruit overnemen?”. Wanneer u hierop “overnemen” antwoordt dan worden de antwoorden van de screener al voorgeselecteerd. U hoeft deze antwoorden niet opnieuw te bevestigen.

 

Welke resultaten kan ik terugvinden?

Op het cliëntenprofiel kunnen CAP’s en schalen uit de 5 laatste (niet-screeners) beoordelingen snel worden bekeken. Door bovenaan te klikken op de datum van de betrokken beoordeling, opent u de beoordeling.

Let wel: alleen de gemodereerde beoordeling van een multidisciplinaire beoordeling wordt hier in dit geval gezien als een ‘eigenlijke’ beoordeling.

 

Hoelang kan men de gegevens bekijken na het overlijden van de cliënt/patiënt?

De gegevens in BelRAI© kunnen tot 2 jaar na overlijden worden bekeken. Gedurende deze periode is het altijd mogelijk om uw eigen beoordelingen te zien. Indien u de beoordelingen van andere zorgverleners wilt zien, moet de cliënt/patiënt zijn geïnformeerde toestemming tot het delen van zijn gezondheidsgegevens hebben gegeven en een therapeutische relatie met u hebben gehad.

 

Ik wens BelRAI©-gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Is dat mogelijk en hoe moet ik tewerk gaan?

Gelieve u daarvoor te wenden tot https://www.healthstat.be waar de aanvraagprocedure wordt beschreven. Het kan daarbij enkel gaan over anonieme  gegevens uit de datawarehouse.

Mobiele screener 2.0
Opleidingen

Wie organiseert BelRAI-opleidingen?

Opleidingen voor eindgebruikers (zorgverleners) worden door verschillende organisaties georganiseerd. De diensten van de Federale Overheidsdienst Gezondheid zorgen voor een uniform curriculum en een ‘Train the Trainer’ aanbod.

Ik ben burger

Wie kan mijn gegevens bekijken in BelRAI©?

Alle zorgverleners (zorgberoepen met toegang tot BelRAI©) die met u een therapeutische relatie hebben kunnen uw gezondheidsgegevens zien. Via de geïnformeerde toestemming (https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent/alge... of https://www.mijngezondheid.belgie.be) stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede. Op dit platform kan u ook als persoon/cliënt/patiënt aangeven wie met u een therapeutische relatie heeft.

 

Kan ik als patiënt weigeren deel te nemen aan een beoordeling?

Als cliënt/patiënt kan u altijd weigeren om een onderzoek, behandeling, beoordeling, ... te laten uitvoeren. U kan een zorgverlener echter niet verbieden over u informatie in het zorgdossier op te slaan. Een ziekenhuis is bijvoorbeeld wettelijk verplicht over u een dossier op te starten.

 

Kan ik mijn BelRAI©-beoordelingen raadplegen?

Momenteel kan u als cliënt/patiënt uw BelRAI©-beoordeling(en) nog niet raadplegen. Er zijn plannen om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Gelieve u in eerste instantie te wenden tot de persoon/personen die de beoordeling heeft/hebben uitgevoerd.

 

Kan ik een zorgverlener weigeren of blokkeren?

Via  https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent/alge... of https://www.mijngezondheid.belgie.be kan u de therapeutische relatie met een zorgverlener weigeren of blokkeren.

 

Kan mijn mantelzorger een beoordeling (evaluatie) invullen of raadplegen?

Mantelzorgers hebben momenteel geen toegang tot BelRAI©. Alleen zorgberoepen met toegang tot BelRAI© kunnen met uw rijksregisternummer een BelRAI©-beoordeling over u invullen en nadien ook bekijken. Slechts als ze een therapeutische relatie met u hebben en u heeft ingestemd met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens (geïnformeerde toestemming) kunnen ze ook de beoordelingen die over u werden ingevuld door andere zorgverleners, bekijken.

 

Heeft overheid/mutualiteit toegang tot de resultaten van een evaluatie?

De overheid/mutualiteit heeft momenteel geen toegang tot uw gezondheidsgegevens op BelRAI©.

 

Heeft een spoedarts automatisch toegang tot een BelRAI©-beoordeling?

In het algemeen hebben artsen, zoals vastgesteld in KB78 toegang tot de webapplicatie. Standaard kunnen zij hier beoordelingen uitvoeren, en hun eigen beoordelingen zien. Beoordelingen van andere professionele zorgverleners zijn slechts zichtbaar indien de patiënt zijn geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens heeft gegeven én indien er een therapeutische relatie bestaat tussen de patiënt en de betrokken arts. Zonder deze relatie wordt momenteel ook aan een (spoed)arts niet automatisch toegang verleend tot de beoordelingen van andere zorgverleners in BelRAI©. Specifiek voor spoedartsen zijn er plannen om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

 

Als familie zijn we niet akkoord met de beoordeling. Wat kunnen we doen?

U kan in de eerste plaats de behandelende arts of de betrokken zorgverlener(s) contacteren om dit met u te bespreken. Daarna kan eventueel een nieuwe beoordeling worden opgestart en ingediend.

 

Kan ik een BelRAI©-beoordeling van mijn overleden moeder/vader raadplegen?

BelRAI© is juridisch gezien een patiëntendossier. Indien u als nabestaande inzage wilt krijgen dan moet u zich wenden tot de houder van het betrokken dossier.